“Сатурн Инженеринг” ООД изпълнява проект по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”

http://www.opcompetitiveness.bg/